Uvodna stran | programska oprema | infel - osnovna sredstva
Infw_Osnsre – Osnovna sredstva

Program je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev in obračunavanju amortizacije le teh. Omogoča nam izračun amortizacije za celotno leto ali po obdobjih, prenose OS med leti, prodajo/odtujitev OS. Podatke o posameznih zapisih dobimo na izpisih: register osnovnih sredstev, amortizacija OS, poročilo o popisu OS, obrazec REV-4.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, omogoča preprost vnos, spreminjanje in popravljanje podatkov o osnovnih sredstvih ter pregledne izpise. Podatke lahko izpišemo glede na tip OS (prodano/neprodano), stroškovno mesto ali amortizacijsko skupino.

V seznam osnovnih sredstev vnašamo podatke: naziv OS, amortizacijska skupina, naziv dobavitelja, številko dokumenta, datum nabave OS, datum začetka uporabe in prodaje OS, stopnjo amortizacije, nabavno vrednost OS in popravek vrednosti OS.

Vnosi, prenosi in obdelave:
  • osnovna sredstva
  • prenos osnovnih sredstev iz preteklega leta
  • izračun amortizacije OS
Izpisi:
  • amortizacija OS
  • poročilo o popisu OS,
  • obrazec REV-4 (prikaz amortizacije po mesecih)
  • register - popis OS.
Seznami matičnih podatkov:
  • osnovna sredstva
  • stranke (kupci, dobavitelji, drugi poslovni partnerji)