Uvodna stran | infw_finpdk - poslovna poročila za ajpes
Prikaz novice:

15.2.2018 Infw_Finpdk - Poslovna poročila za AJPES
V programu Infw_Finpdk Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo je posodobljen modul za izdelavo poslovnih poročil. V seznamu Poslovna poročila - vrste bilanc so podatki za naslednja poročila:
- 101 - AJPES Bilanca stanja - d.o.o.
- 102 - AJPES Izkaz poslovnega izida - d.o.o.
- 103 - AJPES Izkaz bilančnega dobička/izgube - d.o.o.
- 201 - AJPES Bilanca stanja - s.p.
- 202 - AJPES Izkaz poslovnega izida - s.p.
Spremenjeni so podatki za formule v seznamu Poslovna poročila - posamezne AOP postavke in formule. Pomen oznak za formule: A=AOP postavka, B=promet konta v breme, D=promet konta v dobro, S=saldo konta (breme-dobro), T=saldo konta (dobro-breme). V tem seznamu je sedaj omogočena sprememba podatkov posameznih postavk kar v tabelaričnem pregledu podatkov.
 
Izpis poslovnih poročil omogoča 4 različne oblike izpisa podatkov na tiskalnik. Pri izpisu lahko tudi določimo vrednost posameznim AOP postavkam (npr.: 188=povprečno število zaposlenih, 189=število mesecev poslovanja,...)
 
V program je dodana obdelava Izdelava XML datoteke za uvoz LP v AJPES. Le ta nam pripravi podatke za tekoče leto iz predhodno izpisanih poročil za doo/sp. Po uvozu XML datoteke iz programa na AJPES portal shranimo bilance ter uvozimo še podatke preteklega leta iz Ajpes letnih poročil.

Nazaj na novice...