Uvodna stran | davčno potrjevanje računov - spremembe programske opreme
Prikaz novice:

21.5.2018 Davčno potrjevanje računov - spremembe programske opreme
V programih za davčno potrjevanje računov: Infw_Davblg - Davčna blagajna storitve,  Infw_Mattrg - Trgovina na drobno  in   Infw_Matgos - Blagajna+materialno - gostilna  so bile zaradi spremembe predpisov, problemov pri nadzoru davčnih zavezancev ter novih funkcionalnosti opravljene naslednje spremembe programske opreme.

Spremembe vnosi-izpisi-obdelave:
- Pri vnosu/izpisu račun-blagajna je odpravljen problem zaokroževanja na 0.01€ v primeru količin manjših od 1.0 (zaokroževanje 0.945 na 0.94/0.95...).
- Izpis računa (kopija kupec/kopija interno): v primeru da račun ni bil potrjen že takoj ob vnosu računa, se tudi na kopijo računa ne izpiše podatek za EOR kodo (kopija računa mora biti enaka originalu!).  Podatek ali je bil račun potrjen lahko vidimo v izpisu Evidenca DavPR.
- Onemogočen izpis kopije računov iz predhodnega ekranskega pregleda (modul Infw_IzpEkr) kopija računa v tem primeru ni vsebovala QR kode
- Popravek xml datoteke v primeru izstavitve računa zavezancu za DDV iz tujine (polje R_3.5 ID-DDV številka - dolžina 12 znakov (prej=8))
- Obdelava DavPR-vsi nepotrjeni: skrajšanje časa obdelave za naknadno davčno potrjevanje računov v primeru velikega števila računov: npr.: za 30.000 računov 10min-->15sec.
- Izpis Evidenca DavPR - popravek prehoda na nov list A4_ležeče po 40 vrstici (prej 50)

Predložitev podatkov na FURS v elektronski obliki (izpis računi glave/postavke.txt):
Sprememba Pravilnika o  zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (Ur.l.RS št. 18/16) določa obveznost dostave podatkov v elektronski obliki v primeru nadzora s strani FURS-a.
S pravilnikom se spreminja vsebina datotek:
- IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT
- IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT
V datotekah so dodani podatki, ki se uporabljajo za davčno potrjevanje izdanih računov na FURS: oznake ZOI, EOR,QR, PP, BLG, številka računa, DŠ osebe za izdajo računa, storno/popravek,...
Obdelava nam izpiše kontrolni list s podatki o številu zapisov v datotekah ter zgoščeno vrednostjo MD5/SHA1 za posamezno datoteko. Datoteki sta shranjeni v imeniku \FIMAPEXE\IZPISI.

Vnos podatkov za VKR-vezana knjiga računov - poročanje računov na FURS:
V program je dodan nov modul za vnos in poročanje podatkov o računih, ki smo jih ročno vnesli v vezano knjigo računov. Teh računov ni več potrebno vnašati v FURS miniBlagajno na spletu, ampak jih vnesemo v modul Vnos-poročanje VKR-račun.
V glavo dokumenta vnesemo osnovne podatke o VKR dokumentu: številka in datum računa, številka seta in serijska številka. Vnos posameznih postavk poteka enako kot v primeru vnosa račun-blagajna storitve/trgovina/gostilna. Na ta način imamo sedaj v programu zbirne podatke o vrednosti prodaje, prometu posameznih artiklov, materialnih karticah, zalogah...

Prilagoditev na nov standard TLS 1.2 za FURS strežnik:
Zaradi zagotavljanja minimalne ravni varnosti v komunikaciji odjemalcev z FURS sistemom za davčno potrjevanje računov, bo od 30.06.2018 dalje onemogočena uporaba protokola TLS 1.0.
Programi Davčna blagajna storitve/trgovina/gostilna so prilagojeni na nov standard TLS 1.2 za komunikacijo s FURS strežnikom in bodo delovali tudi po 30.06.2018.
 

Nazaj na novice...